Kattotyö

Työskentely katolla kuuluu korkeanpaikan toimintoihin ja siellä tulee olla aina valjaista kiinnittyneenä työköyteen, jossa on säätötarrain. Köysi tulee olla kiinnitettynä tukevasti rakenteisiin.

VARUSTEISTA
Valjaat
Tukivyö, kuten palo- tai pylvästyöskentelyvyöt ovat kiellettyjä putoamisvaarallisella alueella
työskentelyssä. Valjaan pitää aina olla EN 361 standardin mukainen kokovaljas. Kuvassa Rock Empiren Skill Lite- valjas

reskilllite

Tämä on niin sanottu perusvaljas, missä on standardin mukaiset rinta- ja selkäkiinnityspisteet. Tämä valjastyyppi soveltuu hyvin loivilla katoilla työskentelyyn. Seuraavan kuvan valjas on ammattilaisten käyttämä valjas, jossa on em. kiinnityspisteiden lisäksi
lantiokiinnityspiste. Kyseinen valjas soveltuu loivien kattojen lisäksi, jyrkille katoille ja
roikkumistyöskentelyyn. Kuvassa Rock Empiren Skill Uni

rockempireskilluni

Nykyaikaisessa PUTOAMISEN ESTÄVÄSSÄ järjestelmässä kiinnittäytyminen tapahtuu AINA rintapuolen kiinnityspisteisiin. Näin ollen köyden aktiivinen säätö on mahdollista, vaikka henkilö työskentelisikin selkä ankkuripisteeseen päin. Näin henkilö saa jatkuvan työaikaisen tuen, vaikka työskentelisikin aivan räystään reunalla esim. jääpuikkojen pudotustyössä.

Työköysi
Työköyden pitää olla CE merkitty henkilösuojainkäyttöön tarkoitettu köysi, ei mikään
veneköysi tai muuhun tarkoitukseen tehty köysi. Köyden pituuden ollessa yli kaksi metriä,
siinä on oltava automaattisesti lukkiutuva säätölaite. Laskeutumiskasit, prusiksolmut tai
vastaavat ovat työkäytössä kiellettyjä. Perinteiset säätököydet, vaikka CE merkittyjä
suojaimia ovatkin, eivät mahdollista helppoa nykyaikaista köyden säätöä, vaan ovat
hankalakäyttöisiä eivätkä salli esim. paineen alaista laskeutumista.
Nykyaikaiset säätököydet, kuten kuvan 3, Petzl Grillon 15 metrinen, sallii paineenalaiset
laskeutumiset ja on erittäin herkästi säädettävä. Helposti säädettävällä säätököydellä
saavutetaan helposti korkeanpaikantyöskentelyn tärkein perusperiaate, eli köyden
pituuden aktiivinen säätö. Köyden pituuden aktiivisella säädöllä saadaan jatkuva
työnaikainen tuki ja estetään putoaminen tehokkaasti

grillon15.pg

Työköysi liitetään valjaisiin ja ankkuripisteeseen kuvan kaltaisilla automaattisesti
lukkiutuvilla, kolmitoimisilla sulkurenkailla. Sulkurenkaita tarvitaan 2 kpl.

petzloktriatlock

Ankkurinauhat ja köysisuojat
Köysi liitetään esim. kuvan kaltaisilla ankkurinauhoilla riittävän lujuuden omaavaan
ankkuripisteeseen.

120cmavoin copy

Ankkuripisteen ollessa teräväkulmainen, se on suojattava kuvan kaltaisilla köysisuojilla.

c45_2-protec

Ankkuripisteen valinnassa on oltava huolellinen, koska kaikkien rakenteiden todellista lujuutta ei tiedetä. Tästä syystä köyden aktiivinen säätö on ensiarvoisen tärkeää, ettei pääse syntymään löysästä köydestä johtuvia nykäysvoimia, jotka saattavat rikkoa ankkuripisteen. Ankkuripisteen minimi lujuus on 1000 kg. Kun köydestä on säädetty löysät pois, niin tiedetään että jos 80 kiloinen henkilö roikkuu köydessä, niin ankkuripisteeseen kohdistuu vain 80 kilon kuorma. Sitä vastoin löysään köyteen putoava 80 kilon henkilö voi aiheuttaa jopa 1200 kilon kuorman.

Kypärä
Kun työskennellään putoamisvaarallisella alueella on henkilön suojattava päänsä
kypärällä. Esim. kuvan mukainen hengittävä Petzl Vertex Vent.

vertexventpun

Jos työnantaja sallii jonkun muun kuin CE merkityn tai tarkoitukseen soveltumattoman
suojaimen käytön, niin silloin yritys syyllistyy työturvallisuusrikokseen, vaikka
onnettomuutta ei tapahtuisikaan.

LÄHESTYMINEN KOHDETTA
Kattoankkuripisteen lähestyminen on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Jos
nousu on talotikkaita pitkin, missä ei ole nousukiskoa, niin on käytettävä valjaisiin liitettävä
Y-haaraista kiinnitintä, mikä pysäyttää mahdollisen putoamisen. Jos lähestyminen tapahtuu kattoluukun kautta, voidaan lähestymistä varten etsiä ensimmäinen ankkuripiste rappukäytävän puolelta, joka estää mahdollisen liun katolta, ennen varsinaiseen työskentelypisteeseen kiinnittäytymistä.

JYRKÄLLÄ KATOLLA TYÖSKENTELY
Kun katto on jyrkkä, kuten mansardikatto, niin työskentely muuttuu roikkumistyöskentelyksi, vaikka jaloilla tukeuduttaisiinkin kattoon. Tämän kaltaisissa olosuhteissa perusvaljas ei ole enää soveltuva suojain, vaan valjaassa pitää olla lantiokiinnityspiste kuten kuvan 2 valjaassa.
Roikkumistyöskentelyssä järjestelmään lisätään turvaköysi ja toteutetaan kahden
kiinnityspisteen tekniikkaa. Tekniikka tarkoittaa sitä, että molemmat köydet ovat erillisissä
ankkuripisteissä ja toimivat itsenäisesti vaikka työköysi katkeaisikin. Turvaköydessä
käytetään automaattisesti lukkiutuvaa köysitarrainta. Kuvan kaltaista Petzl Asap
liukutarrainta ja siihen liitettyä Asapsorber nykäyksenvaimenninta joka kiinnitetään
valjaiden rinta- tai selkäkiinnityspisteisiin.

Untitled-3 copy

KIINTEÄN ANKKURIPISTEEN VALINTA
Valitse ankkuripiste siten, että työskentelysuunta on aina lappeen suuntainen, eli heiluri
liikettä ei sallita yli 30 asteen kokonaiskulmaa. Jos jostain syystä kuitenkin ylität sallitun
kulman, niin köyteen tukeutuminen antaa kuitenkin tukipisteen. Tässä on kuitenkin
vaarana se, että suuresta heilurista johtuen pudotaan räystään yli. Hallitsemattomassa
heiluriputoamisessa on vaarana iskeytyminen rakenteisiin ja vaara köyden viiltymisestä
kattopelteihin. Lisäksi peruskäyttäjä, joka ei omaa köyttä myöden kiipeämiseen tarvittavia
tekniikoita ja varusteita, joudutaan pelastamaan ulkopuolisin voimin.

VÄLIAIKAISEN KIINNITYSPISTEEN RAKENTAMINEN
Useimmiten katolla on puutteellinen määrä ankkuripisteitä ja siten katolla liikutaan suurissa
heiluriolosuhteissa. Näin työskennellen henkilö on suuressa putoamis- ja
loukkaantumisvaarassa.
Väliaikaiset ankkuripisteet voidaan rakentaa EN 1891 standardin mukaisesta työköydestä,
paksuuden ollessa 10-11 mm. Köyttä hankitaan tarpeellinen määrä esim. 50 metriä.
Köysi saatetaan rakennuksen yli esim. heittonarua avuksi käyttäen, tai kerrostalossa
kattoluukun kautta. Köyteen tehdään harjalle kasisolmu ( kuva ) ja köyden molemmat päät
lasketaan rakennuksen molemmille puolille. Alhaalla olevat köydenpäät kiinnitetään esim.
riittävän tukeviin puihin, muihin rakenteisiin tai massa-ankkureihin.
Kun köysi on kiristetty siten, että kasisolmu/solmut on harjalla, niin katolle on muodostunut
ankkuripiste, jonka minimi vahvuus on 1800 kg. Tähän ankkuripisteeseen kiinnitetään
henkilökohtainen työköysi

kasisolmu1

Tätä solmua/ ankkuripistettä voidaan helposti siirtää harjalla haluttuun kohtaan. Jos on
tarkoitus mennä hyvin lähelle katon päätykolmiota, niin tämän ankkuriköyden liikkuminen
on estettävä n. 3 metrin päähän rakennuksen päätyharjan reunasta. Ankkurisolmun
rajoittaminen tehdään siten, että esim. 15 metrisen Grillon säätököyden säätölaite
kiinnitetään ankkurisolmuun ja toinen pää kiinnitetään esim. savupiippuun.

Jos väliaikainen kiinnityspiste tehdään jyrkälle katolle, missä ollaan
roikkumistyöskentelyssä, niin sen rinnalle on asennettava toinen ankkuriköysi.
Kun köysi/köydet on asennettu, niin ennen varsinaisen työn aloittamista on asennettava
em. köysisuojat molemmille räystäille ja katon harjalle.
Väliaikaisilla ankkuripisteillä voidaan tehdä turvallinen olosuhde lähes joka paikkaan.
Tämän tekniikan käyttäminen edellyttää sitä, että henkilöt ovat koulutettuja tämän
tekniikan käyttöön. Lisäksi pitää muistaa, että kiinteät ankkuripisteet ovat ensisijaisia
tapoja ja jos niitä ei ole, otetaan käyttöön väliaikaiset kiinnityspisteet.
Väliaikaisia kiinnityspisteitä käytettäessä on järjestettävä köysien valvonta molemmilla
puolilla tai muuten varmistuttava, että ulkopuoliset eivät pääse käsittelemään köysiä tai
ankkuripisteitä. Lisäksi kauempaa haettua ankkuripistettä käytettäessä on varmistuttava,
että esim. korkea ajoneuvo ei pysty osumaan köysiin.

Screenshot from 2015-09-18 12:39:00

Screenshot from 2015-09-18 12:40:19

Kahden köyden pään liittämiseen toisiinsa voidaan käyttää myös kaksinkertaista kalastajansolmua, esim. jos piipun ympärille tehdään köydestä renkaan muotoinen kiinnityspiste.

tuplakalastaja

Untitled-2 copy

Untitled-1 copy

RISKINARVIOINTI JA PELASTUSSUUNNITELMA
Korkeanpaikantyöskentelyssä on aina tehtävä riskinarviointi ja pelastussuunnitelma ennen
työn aloittamista. Jos työtehtävä edellyttää roikkumistyöskentelyä riskien arviointi ja
pelastussuunnitelma on tehtävä kirjallisena.

Työn aloittaminen edellyttää, että kaikki työhön osallistuvat ovat saaneet riittävän
koulutuksen työtehtäviin. Kaikkien työhön osallistuvien on tiedettävä työkohteen katuosoite
ja hälytysnumero.

PELASTAUTUMINEN
Nykyaikaisilla tekniikoilla, räystään yli pudonnut henkilö pystyy helposti poistumaan
vaaratilanteesta, jos hän ei ole loukkaantunut ja käytössä on siihen soveltuvat varusteet.
Pelastautumisen vaihtoehtoina on katolle takaisin kiipeäminen tai laskeutuminen maahan,
jos köysi on riittävän pitkä tai seuraavalle ikkunatasolle, mistä poistuminen suoritetaan
ikkunan kautta rakennuksen sisälle. Käyttöohje tasolle jäänyttä perehdytystä, ei voida
pitää riittävänä koulutuksena pelastautumiseen, vaan vaatii asianmukaisen koulutuksen.

PELASTAMINEN
Jos työtehtävä edellyttää roikkumistyöskentelyä, eli köysityöskentelyä, niin työparilla pitää
olla riittävät taidot loukkaantuneen alas tuomiseen, joko köysiä pitkin laskeutuen tai köyttä
pitkin nousten loukkaantuneen luokse. Vaihtoehtona voi olla myös yläankkurin
rakentaminen laskeutumislaitteella. Tällä menetelmällä voidaan loukkaantunut laskea alas
ilman pelastajan menoa köysistöön. Tämä menetelmä edellyttää riittävän pitkää köyttä,
joka ylettää ankkuripisteestä maahan asti + 2 metriä.

VARUSTEIDEN TARKASTAMINEN
Kaikkia putoamissuojaimia koskee 12 kk välein tehtävä vuositarkastus valtuutetulla
tarkastajalla. Lisäksi käyttäjän on tarkastettava varusteet aina ennen työn aloittamista.
Lisäksi varusteita on tarkastettava työn aikana mahdollisten hankautumisten ja muiden
rikkoontumisten varalta. Paraskin suojain voi olla käyttökelvoton ensimmäisen
käyttökerran aikana, jos sitä ei ole suojattu oikein tai sitä on käytetty väärin.

KOULUTUS
Katolla tapahtuvaa työtä tekevän yrityksen tulee hankkia riittävä koulutus kaikille työntekijöille jo ennen kuin katolle mennään. Suurin edunsaaja oikeista varusteista, tekniikoista ja asenteesta on työntekijä. Lisäksi työnantaja täyttää työturvallisuusmääräykset ja muut alaa koskevat ohjeet. Koulutettu henkilökunta ja oikeat varusteet johtavat siihen, että työ tehdään nopeammin, mukavammin ja TURVALLISEMMIN!
Lisätietoja tekniikoista ja koulutuksesta antaa Vandernet Oy.

kattotemporaryhorizontallifelinekattomethodsoffixingrope